Μετανάστευση υλικών συσκευασίας


Για την διασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών & την αποφυγή οργανοληπτικών αλλοιώσεων, υλικά & αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθεσίες τροφίμων.
Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας σχετικά με όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Υλικά που υπόκεινται στον κανονισμό είναι Κόλλες, Κεραμικά / Γυαλιά, Μέταλλα και Κράματα, Χαρτί και Χαρτόνι, Πλαστικά, Αναγεννημένη κυτταρίνη, Καουτσούκ, Σιλικόνες, Βερνίκια και επιστρώσεις.


Για την εξασφάλιση της καταλληλότητας και της ασφάλειας
των υλικών, τα εργαστήρια αναλύσεων ERGANAL παρέχουν πληθώρα αναλυτικές δομικές σε υλικά σε Food Contact Materials e.g. FCMs, σύμφωνα με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους κανονισμούς.

Ολική Μετανάστευση Ο κανονισμός 10/2011 της ΕΕ θεσπίζει ειδικούς κανόνες για την ασφαλή χρήση πλαστικών σε επαφή με τρόφιμα. Η ERGANAL είναι διαπιστευμένη σε αναλύσεις ολικής μετανάστευσης σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1186 για όλους τους προσομοιωτές ολικής μετανάστευσης. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης συγκρίνεται το όριο μετανάστευσης από τον κανονισμό 10/2011 (άρθρο 12).

Ειδική Μετανάστευση Ο κανονισμός (ΕΚ) 10/2011 ενημερώνει για τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα -SML, μιας δεδομένης ουσίας που μπορεί να απελευθερώνεται από ένα υλικό ή αντικείμενο σε προσομοιωτές τροφίμων ή στα τρόφιμα. Τα εργαστήρια ERGANAL, διαπιστευμένα κατά 17025, παρέχουν αναλύσεις ειδικής μετανάστευσης που περιλαμβάνονται στα πρότυπα της σειράς EN 13130 αλλά και για πλαστικά πρόσθετα και άλλες ουσίες REACH όπως δισφαινόλη A, 1,3 βουταδιένιο, τερεφθαλικό οξύ, πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες, ακεταλδεΰδη, φορμαλδεΰδη/μελαμίνη, αρωματικοί και κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ορυκτελαίου και etc.

Screening methods NIAS & set off  Προϊόντα ανακύκλωσης και πλαστικές συσκευασίες μπορεί να εισαγάγουν πολλούς διαφορετικούς ρύπους στα FCM. O έλεγχος NIAS διευκολύνει τον εντοπισμό χημικών ουσιών που δεν έχουν προστεθεί για τεχνικό λόγο κατά τη διαδικασία παραγωγής. Ο έλεγχος αποτελείται από μια σειρά αναλύσεων που περιλαμβάνει τον έλεγχο α) οργανικών πτητικών ουσιών, β) ημι-πτητικώνουσίων μετά από οργανική εκχύλιση, ανόργανων στοιχείων και τέλος ανίχνευση μη πτητικών ουσιών σε σύγκριση με μια βάση δεδομένων οργανικών ουσιών.

Set-off συμβαίνει όταν οι τυπωμένες επιφάνειες του υλικού συσκευασίας έρθουν σε επαφή με την πλευρά της επαφής με τα τρόφιμα. Τέτοια μπορεί να είναι η μετανάστευση από το τυπωμένο φύλλο αλουμινίου που αποθηκεύεται σε ρολά ή όταν στοιβάζονται χάρτινα κύπελλα το ένα μέσα στο άλλο.

Paper & Board  Τα προϊόντα χαρτιού/χαρτονιού έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών επαφής με τρόφιμα -φακελάκια τσαγιού, χαρτιά ψησίματος, φίλτρα, χαρτοκιβώτια ποτών, σάκοι, συσκευασίες για ξηρά και κατεψυγμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών μεταφοράς και διανομής και προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, στην ERGANAL πραγματοποιούμε αναλύσεις σε χαρτί και χαρτόνι, ακολουθώντας εθνικούς κανόνες και Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή. Το εργαστήριό παρέχει πληθώρα συγκεκριμένων μεταναστεύσεων ακολουθώντας εθνικές νομοθεσίες και συστάσεις BfR όπως αντοχή χρώματος, πενταχλωροφαινόλη, γλυοξάλη, πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες, φορμαλδεΰδη, αρωματικοί και κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ορυκτελαίου etc.

Mέταλλα & Κράματα Τα μέταλλα και τα κράματα χρησιμοποιούνται σε υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων, δοχεία και οικιακά σκεύη καθώς και σε αλουμινόχαρτα που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων. Η ERGANAL ακολουθεί τον οδηγό CM / Res (2013) 9 για Μέταλλα και κράματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και πρέπει να συμμορφώνεται με τα ειδικά όρια απελευθέρωσης (SRL) εκφρασμένα σε mg / kg. Σε περίπτωση πολυμερικού επιχρίσματος, για τη συμμόρφωση χρησιμοποιείται ο κανονισμός EU 10/2011 και το άρθρο 28 του κώδικα τροφίμων και ποτών.

Κεραμικά & Γυαλί Η οδηγία 84/500 / ΕΟΚ αφορά την πιθανή μετανάστευση μολύβδου και καδμίου από κεραμικά είδη τα οποία, στην τελική τους κατάσταση, προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Προσδιορισμός Βαρέων Μετάλλων για όλα τα FCMs
Στην ERGANAL πραγματοποιούμε αναλύσεις βαρέων μετάλλων σύμφωνα με

EU 94/62 (CrVI, Pb, Hg, Cd) για το περιβάλλον

ΚΤΠ  (Pb, Hg, Cd) για Χαρτί και Χαρτόνι

BfR recommendation

EU Reg. 10/2011 για Πλαστικά δοκίμια

84/500/EEC (Cd, Pb) για Κεραμικά δοκίμια

CM / Res (2013) 9 για μεταλλικά δοκίμια

Φυσικές Ιδιότητες Ταυτοποίηση υλικών, επιχρισμάτων και πρώτων υλών μέσω φασματοσκοπίας υπερύθρου (FTIR). Προσδιορισμός θερμοκρασιών μετάβασης υαλώδους μετάβασης , τήξης και κρυστάλλωσης πολυμερών, διαπερατότητα οξυγόνου και υγρασίας καθώς και καταλληλότητα χρήσης μικροκυμάτων.

Μηχανικές ιδιότητες Strength testing, Resistance to packaging strain, Weldability profile, Delamination force, Flexural strength

Sensory analysis Το οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για FCM είναι μια απαίτηση του κανονισμού-πλαισίου 1935/2004. Εφαρμόζουμε το πρότυπο DIN EN 1230-1 και 2 για χαρτί και χαρτόνι και για πλαστικά δοκίμια το πρότυπο DIN 10955.

Ανακυκλωμένα Υλικά Δεδομένου ότι διαφορετικοί τύποι πλαστικών έχουν διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης και απελευθέρωσης μολυσματικών ουσιών, στην ERGANAL πραγματοποιούμε όλες τις κατάλληλες αναλύσεις για να διασφαλίσουμε ότι τα υλικά και αντικείμενα που παράγονται από ανακυκλωμένα πλαστικά και προορίζονται για επαφή με τρόφιμα τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

Ζητήστε προσφορά